Petycja o moratorium na 5G i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne

źródło: https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true

PODPISZ PETYCJĘ

Tysiące niezależnych badań naukowych potwierdzają, że niejonizujace pola elektromagnetyczne (PEM) są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), rozszczelnienie bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia, nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity – EHS) i wiele innych.
Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, których nie da się uniknąć.

Jako Suweren, Konsument i Wyborca:
1. Domagam się MORATORIUM NA 5G do czasu, aż badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.
2. Żądam ZAOSTRZENIA (OBNIŻENIA) NORM PEM z zakresu mikrofal do poziomu zalecanego w wytycznych Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej „EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses”, czyli 100 μW /m2 dla kumulatywnej ekspozycji na RF EMF w dzień, 10 μW /m2 w nocy oraz 1 μW /m2 dla populacji wrażliwej (dzieci, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na nadwrażliwość elektromagnetyczną (obecna norma w Polsce wynosi 100 000 μW /m2).
W przypadku wykrycia przekroczenia normy żądam, by operator został ukarany zakazem działania na terenie danej gminy lub miasta na okres 1 roku.
3. Domagam się budowy infrastruktury komunikacyjnej w oparciu o bezpieczne dla ludzi i środowiska sieci przewodowe (np. światłowodowe).
4. Żądam wycofania wi-fi ze szkół, przedszkoli, żłobków i szpitali i zastąpienia go bezpieczną siecią przewodową w terminie do końca roku 2020.
5. Domagam się, by naukowcy i eksperci uczestniczący w pracach legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa niejonizującego PEM lub redagujący raporty w tym zakresie na zlecenie rządu oraz wypowiadający się publicznie na ten temat składali każdorazowo oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz żądam wprowadzenia bezwarunkowej kary pozbawienia wolności na okres 5 lat dla osób poświadczających nieprawdę w ww. oświadczeniu.

OŚWIADCZAM, ŻE NIE BĘDĘ GŁOSOWAŁ/A NA POLITYKÓW, KTÓRZY NIE REALIZUJĄ POWYŻSZYCH PODSTAWOWYCH DLA ZDROWIA I WOLNOŚCI WARUNKÓW.
ŚWIADOMY WYBORCA
Dlaczego ta sprawa jest ważna?
Szkodliwy wpływ PEM na organizmy żywe został już dawno udowodniony w tysiącach badań naukowych. Zaobserwowane skutki biologiczne mają charakter kumulatywny i po dłuższym okresie ekspozycji niektóre z nich stają się niedowracalne. Dotyczy to zwłaszcza skutków neurologicznych/neuropsychiatrycznych, kardiologicznych, obniżonej płodności oraz uszkodzeń DNA – te ostatnie mogą prowadzić do nowotworów oraz do mutacji genetycznych, przekazywanych następnie kolejnym pokoleniom. Konsekwencją może być masowe występowanie wad wrodzonych i nieznanych dotąd chorób na tle genetycznym.
Uczeni z wielu krajów wielokrotnie apelowali o powstrzymanie ekspansji technologii bezprzewodowej i o moratorium na stawianie nowych stacji bazowych telefonii komórkowej w dziesiatkach petycji i apeli (http://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/). Zagrożenie dostrzegła także funkcjonująca przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), ktora w 2011r. zaklasyfikowała mikrofale, emitowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz urządzenia bezprzewodowe takie jak router wifi, komórka czy bezprzewodowy telefon domowy, jako możliwy czynnik rakotwórczy. W tej samej grupie (grupa 2B) znajdują się również DDT i ołów. IARC mogła stwierdzić, że istnieją wystarczające dowody na to, że PEM nie powoduje raka (grupa 4) lub też że aktualnie nie ma wystarczających dowodów na jego działanie rakotwórcze (grupa 3), jednakże tego nie zrobiła.

W 2015 roku 215 naukowców z 41 krajów zaapelowalo do ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i rządów krajów członkowskich o ograniczenie ekspozycji na PEM i przyjęcie niższych, bardziej ochronnych norm, stwierdzajac, że „wiele najnowszych publikacji naukowych wykazało, iż pola elektromagnetyczne wpływają na żywe organizmy przy poziomie mocy dużo poniżej wytycznych międzynarodowych i krajowych”. (The EMF Scientist Appeal https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf)

W roku 2017 ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów wystosowalo do Unii Europejskiej apel o moratorium na 5G w Europie (The 5G Appeal http://mywolniludzie.net/artykuly/naukowcy-ostrzegaja-przed-potencjalnymi-powaznymi-skutkami-zdrowotnymi-technologii-5g/) domagając się wstrzymania wdrażania tego standardu, dopóki badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

W sieci 5G anteny stawiane będą co kilka budynków, montowane będą na przystankach, słupach, lampach ulicznych i znakach drogowych. Według analizy przeprowadzonej na zlecenie Parlamentu Europejskiego (http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060), będą one rozmieszczane co 20-150 metrów. Lokalizacja co 20 m oznacza aż 800 anten na jeden kilometr kwadratowy! Również w ramach Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) przewiduje się docelowo ok. miliona urządzeń na jeden kilometr kwadratowy! Ma on połączyć wszystkie sprzęty domowe i biurowe, maszyny przemysłowe, samochody, autobusy i transport komercyjny. Działał będzie w oparciu o urządzenia bezprzewodowe, które będą napromieniowywać wszystkich bez wyjątku 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Uruchomienie technologii 5G odbywa się bez wcześniejszego przeprowadzenia jakichkolwiek badań nad jej bezpieczeństwem dla ludzi i środowiska, a masowe narażenie całych pokoleń mieszkańców od poczęcia do starości na pola elektromagnetyczne o mocy i cechach nie występujących w przyrodzie może doprowadzić do wzrostu chorób i zaburzeń wywoływanych przez PEM na niespotykaną dotąd skalę.

W swym pośpiechu, by jak najszybciej wprowadzić technologię 5G, rząd igra ze zdrowiem i życiem Polaków. Wdrażanie 5G i planowane podwyższenie norm ekspozycji na PEM to eksperyment na nieświadomej zagrożeń ludności, a więc pogwałcenie konstytucyjnych praw obywateli oraz przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego.

PODPISZ PETYCJĘ

Paweł Wypychowski o dyskusji związanej z ekspertyzą o 5G dla Instytutu Praw Obywatelskich

źródło: raForest

OPIS:
Rozmowa z Panem Pawłem Wypychowskim o ekspertyzie dla Instytutu Praw Obywatelckich. W rozmowie poruszono tematy:
– monitoring pól elektromagnetycznych
– bardzo słabe badania kwestionariuszowe pól elektromagnetycznych i niezgodności z realiami
– Polska była w liderem na świecie w badaniu PEM w latach 70 tych (konferencja WHO) Wykazano w badaniach między innymi: nerwicę mikrofoalową mającą te same objawy co mają obecnie ludzie elektro-wrażliwi przy czym normy były 4 krotnie niższe około 25 mW/m2.
– ustalony limit PEM w Polsce w porównaniu do Niemiec gdzie są dodatkowe przepisy odległościowe i pomiary selektywne. Brak pomiarów selektywnych w Polsce gdzie są tylko pomiary szerokopasmowe. Brak przeszkolonego personelu do pomiarów w Polsce – ludzie bez podstaw znajomości właściwości pól elektromagnetycznych, podstaw fizyki, podstaw elektroniki, podstaw kwestii elektromagnetycznych.
– o technice pomiarowej i firmach
– o przypisywaniu skutków PEM chorobom psychicznym , stresowi , chorobom autoimmunologicznym, neurodegeneracyjnym, rakom układu pokarmowego ( u dzieci)
– firmy produkujące akcesoria do ochrony przez polami elektromagnetycznymi.
– komentarz Anny Miki – https://inspro.org.pl/megaustawa-5g-ekspertyza-instytutu-spraw-obywatelskich/#comment-10637

oraz wiele wiele innych informacji …. (być może zostanie dopisane)
Admin
STOP 5G Barbara Gałdzińska & Marta Patena: Szokująca rządowa “biała księga” zawiera kłamstwa i błędy

Źródła:
CEPowisle
https://www.gov.pl/attachment/856baf55-3ec2-40ed-8ea8-ede88cd81a7f Ministerstwo Cyfryzacji. Wydawca: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Panie Barbara Gałdzińska i Marta Patena opowiadają o rażących zaniedbaniach popełnionych Białej księdze (polskim raporcie rządowym) pt.: “Pole elektromagnetyczne a człowiek” (link w źródłach pod filmem)

– słowo człowiek – użyte w tytule – nie obejmuje dzieci, kobiet w ciąży i całej grupy osób, które są elektro-wrażliwe.
– liczne problemy i uwagi odnośnie różnic między tym raportem a francuskim.
– pomijanie w raporcie polskich badań m.in prof. Alicji Bortkiewicz,
– brak wskazówek dotyczących ekspozycji na pola elektromagnetyczne
– ustawodawstwo polskie a francuskie. Zakazane treści dla dzieci we francuskich i niemieckich reklamach.
– całkowity brak lekarzy wśród publicystów białej księgi.
– pomijanie w raporcie wpływu promieniowania elektromagnetycznego z telefonów, routerów, laptopów na zdrowie człowieka.
– uwzględnienie tylko efektu termicznego w raporcie przy jednoczesnym pominięciu efektów biologicznych potwierdzonych (skrypt prof. z Uniwersytetu Jagiellońskiego) : zmiana przepuszczalności błony komórkowej oraz transportu błonowego, wzrost wpływu jonów wapnia, zmiana transportu jonów sodu i wapnia, efekty wtórne do zaburzeń transportu błonowego, zmiany metabolizmu energetycznego komórki, zmiany czynności poliferacyjnej i sekrecyjnej komórek.

Problem Elektrosmogu – czym jest i jak się przed nim chronić. Prezentacja. 08.2019

Opublikowany 11 sie 2019 przez raForest

opis oryginalny filmu:
Mapa PEM: https://raforest.com/mapa-pem-emf/
Artykuły o PEM: https://raforest.com/
W prezentacji poruszone zagadnienia:
– Dlaczego jako programista byłem zmuszony zainteresować się tematyką pól elektromagnetycznych
– Czym jest elektrosmog, spektrum, źródła
– Pozytywne aspekty telefonii komórkowej – Badania Martina Pall’a o VGCC, kanałach wapniowych jako dowód wpływu PEM na komórki organizmów powodując stres komórkowy, wolne rodniki i niszczenie DNA
– Raporty branży ubezpieczeniowej o potencjalnych długoterminowych skutkach dla nich z powodu PEM
– Raporty firm telekomunikacyjnych do Nadzoru Finansowego USA: AT&T, Verizon, Crown Castle (zajmująca się infrastrukturą sieci komórkowej)
– Wpływ fal radiowych na płodność, badania Dr Magdy Havas oraz Dr Devry Davis – Jak rosło PEM latami na przykładzie agregatorów informacji o sieciach wifi na mapie
– Jak uchronić się przed PEM
– Mapa fal radiowych w PL
Disclaimer: Prezentacja ta w żaden sposób nie może być traktowana jako porada medyczna, jest opinią autora, proszę się kontaktować z swoim lekarzem w celu profesjonalnej porady.

Relacja z protestu w Warszawie przeciwko śmiercionośnej sieci komórkowej 5G.

Fragmenty wypowiedzi osób protestujących przeciwko wprowadzeniu do Polski 5G – piątej generacji telefonii komórkowej. Na filmie nagrano wywiad w którym zdziwili się nawet panowie go nagrywający w momencie kiedy włączono miernik do pomiaru pola elektromagnetycznego Acoustimeter AM-10 i gdy zobaczyli, że znajdują się w polu przekraczającym dopuszczalne polskie normy.
Źródło: Kanał YouTube: Elektromagnetyczny Świat Nowotworów, film pt.: “Rakotwórcza sieć 5G! Brudną prawdę ujawniono w Warszawie.”

Nietermiczne interakcje pól elektromagnetycznych z żywymi organizmami – prof. Włodzimierz Klonowski

źródło: https://youtu.be/eGXxshDndBU
kanał YouTube: Smok Elektrosmog

Międzynarodowe forum ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi prawo mieszkańca do informacji.
Kraków, 5 grudnia 2016 r.
Nietermiczne interakcje pól elektromagnetycznych z żywymi organizmami
prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
Instytut Biocybernetyki i inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza PAN, Polska

Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za zaproszenie mnie na tą konferencję do Krakowa, ponieważ jak zawsze mawiam, wszystko tak na prawdę zaczęło się w Krakowie. Nie każdy pewnie wie, że podstawy elektrofizjologii powstały właśnie w Krakowie a przecież o tym dzisiaj mówimy. Otóż te fundamenty powstały właśnie w Krakowie w XIX wieku kiedy to profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego czyli profesor Napoleon Cybulski i profesor Adolf Beck tym tematem po raz pierwszy się zajęli. Jeśli chodzi o polskich badaczy to bardzo niewielu z nich zajmowało się wpływem pól elektromagnetycznych na żywe organizmy. Nie chodziło tylko o te nietermiczne interakcje, którymi ja się zajmuję ale pomiaru tak zwanego SAR czyli wskaźnika specyficznej absorpcji ale także zagadnieniem tak zwanych interakcji informacyjnych w Krakowie w Warszawie, we Wrocławiu i w Łodzi istnieją odpowiednie centra badawcze, laboratoria również zajmujące się zagadnieniami BHP i ochrony pracowników w środowisku pracy.

Pokazuję przykłady dwóch już dość starych badań. Po lewej stronie to jest praca magisterska to sprawa habilitacyjna. Jedna na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Biocybernetyki inżynierii Biomedycznej, gdzie ja właśnie pracuję. Doktor Korniewicz jest autorem tejże właśnie rozprawy – mój habilitant, który uczestniczył w słynnej konferencji z 1973 roku, która traktowała jako jedna z pierwszych o polach elektromagnetycznych właśnie. Czyli to był ten badacz, którego nazwisko pragnę przypomnieć ale omówię pokrótce interesujące tezy, które zawarł w swojej pracy magisterskiej najpierw. Przede wszystkim jako magistrant zajął się przyspieszonym wzrostem sadzonek kukurydzy, które rosły szybciej pod wpływem rozmaitego natężenia pól elektromagnetycznych. Chodziło tutaj o pole elektromagnetyczne wywoływane przez szerokopasmowy internet – różna intensywność, 2 rodzaje sadzonek, które były homogeniczne genetycznie. 2 eksperymenty, które były powtórzone 14-sto krotnie bez klatki Faradaya w większości przypadków – jak się okazuje – dochodziło do przyspieszonego wzrostu rośliny i na przykład tutaj można zaobserwować spowolniony wzrost, są to bowiem gatunki, które reagują odmiennie. Zależy to bowiem od natężenia pola elektromagnetycznego i kolejne badanie:
to akurat doświadczenie przeprowadzono w klatce Faradaya przy braku obecności pola elektromagnetycznego i porównaniu z doświadczeniem przeprowadzonym poza klatką. Jedno doświadczenie 15 razy potwierdzone. Tutaj oczywiście nie możemy z góry założyć czy pole elektromagnetyczne przyspiesza wzrost kukurydzy czy też odwrotnie. Tu mamy wartości 55 V/m. Najwyższy przyrost 95 jak widzimy, czyli im większe natężenie PEM zatem nie jest to zależność, którą można przewidzieć.
I kolejne doświadczenie gdzie zastosowano pola elektromagnetyczne o tym samym natężeniu ale zmieniano częstotliwość. Jeżeli częstotliwość utrzymywana była na wystarczająco wysokim poziomie , to te sadzonki obumierały. Elektrofizjologia roślin – temat bardzo modny. Kalafior, który przypomina ludzki mózg, czyli trochę jak kapusta, która skończyła studia. Jeden z moich kolegów, badacz z Rosji, zadał mi takie pytanie: “czym jest nic?”. A mu mówię na to: Sasza powiedz mi zatem jak odpowiedzieć na to pytanie. Ale na tym właśnie polega warunkowa definicja – czym jest nic? Nic to jest pół litra na dwóch – powiedział Sasza. Pod warunkiem oczywiście, że jeden nie pije , to jest nic. Z drugiej zaś strony pamiętam odwiedzałem Ilji Prigożina, który był laureatem Nagrody Nobla, wówczas już pracował w Brukseli i chciałem się z nim pożegnać. Miałem ze sobą to pół litra, w departamencie okazało się, że przybyło 20 – 30 stu naukowców no i miałem te 20-30 szklaneczek i rozlałem to pół litra w kieliszki a wszyscy mówili och ile alkoholu wystarczy absolutnie i to jeszcze taki mocny bo to wódka z Polski a wiec Państwo sami widzicie, że podejście do tego czym jest nic jest różne w Rosji i w Unii Europejskiej. Przypomina mi się także kwestia hormezy – jest to efekt wywoływany przez niewielkie dawki substancji. Ja wiem, że wszyscy z państw czekają już z utęsknieniem na kawę, może małą kawę z niewielką ilością kofeiny a wiemy wszyscy bardzo dobrze, że niewielka dawka kofeiny nam sprzyja, że jest dla nas zdrowa. Gdybyśmy wypili jednak tych kaw kilkanaście no to mogłoby się to skończyć dla nas źle. A zatem zastanówmy się nad tym jak definiujemy dużą dawkę, małą dawkę, dawkę śmiertelną, dawkę, która nas stymuluje. Tak jak w tej definicji warunkowej mojego rosyjskiego kolegi. Przeanalizowaliśmy onegdaj przy pomocy badania EEG osoby, które poddaliśmy oddziaływaniu materaca tak zwanego elektromagnetycznego przez 10 czy 12 minut i oto nasze wyniki. W jednym przypadku – przypominam jest to działanie EEG – otóż u tego pacjenta nie odnotowaliśmy różnicy w wyniku badania EEG, kiedy stosowaliśmy tą metodę frakcyjną z której korzystam, zresztą w mojej pracy, jak widzą państwo znaczących różnic nie odnotowano, zaś u kolejnego pacjenta, kiedy pole było silniejsze to jest pewna różnica, co prawda nie wiemy z czym się wiąże, widzimy, że coś w tym mózgu się dzieje. To samo badanie może nie bardzo wiąże się z tematem naszej konferencji ale jeszcze pokaże, to są badania dotyczące napadów epileptycznych, czyli jak w badaniu EEG możemy przeanalizować napady padaczkowe. I po lewej stronie mamy badanie eeg u osób po ataku epileptycznym po prawej zaś wykres indeksu giełdowego Dow Jones – bardzo podobne prawda(?). Czyli można powiedzieć, że nowojorski indeks giełdowy tak naprawdę przypomina napady padaczki u pacjenta. Pojawiają się często pytania czy pola elektromagnetyczne jako takie a w szczególności te, które emitują telefony komórkowe wpływają szkodliwie na zdrowie człowieka. Często firmy oferują nam urządzenia takie jak NPD (red.: neutralising protective devices) na przykład, czyli to są urządzenia, które mają neutralizować niekorzystny wpływ promieniowania elektromagnetycznego i pamiętam, że była grupa kolegów z Hiszpanii i ten zespół przesłał mi dane pokazujące, że przedmioty ich analizy były właśnie osoby które korzystały z telefonów komórkowych i urządzeń NPD, czy rzeczywiście to działa. I ci Hiszpanie pokazali, że rzeczywiście ten efekt neutralizacji wystąpił. Poproszono mnie bym i ja przeanalizował te dane moją metodą, metodą frakcyjną no i cóż się wydarzyło? Dane były wysokiej jakości i przeprowadzono badanie w klatce Faradaya na jednym z uniwersytetów w Madrycie, czy wszystko było zrobione odpowiednio ze sztuką, tam odpowiednia temperatura 22 stopnie Celsjusza, odpowiednie naświetlenie, wilgotność i tak dalej i oto wyniki: naukowcy hiszpańscy przeprowadzili analizę sygnału EEG w oparciu o widmo fal, wyliczono średnią na podstawie badań poszczególnych ochotników i to pozwoliło hiszpańskim naukowcom na sformowanie wniosku, że rzeczywiście te urządzenia ochronne NPD wpływają w sposób ochronny na widmo fal i że rzeczywiście działają. Jednakowoż trzeba pamiętać, że żywy organizm nie działa w ekwilibrium termodynamicznym, że nie jest cały czas w fazie równowagi termodynamicznej, raczej zachowujemy się trochę jak spaghetti, czyli brak jest w organizmie żywym stanu ustawicznej równowagi, wręcz przeciwnie, my jesteśmy organizmem chaotycznym, cały czas w organizmie człowieka czy w każdym żywym organizmie pojawiają się niewielkie zmiany, które tą równowagę zaburzają. Dlatego podczas jednego z paneli naukowych zorganizowanych w Parlamencie Europejskim zwrócono właśnie uwagę na to zagadnienie dotyczące chaotycznego sposobu działania ludzkiego mózgu i tutaj czytam wnioski z tego panelu: czasami pojawiają się problemy związane z próbami niezależnego powtórzenia niektórych nietermalnych efektów, które w normalnych warunkach były by spodziewane, których można było by się spodziewać i że niezbędne jest zaangażowanie się naukowców w badania. Przyszły zatem wysiłek sponsorowany przez Wspólnotę Europejską powinien uwzględnić następujące zalecenia, otóż niezbędne jest zbadanie w jakiś sposób. Fale elektromagnetyczne w szczególności te związane z telefonami komórkowymi, czy one wywołują zmiany w zapisie EEG i czy można je połączyć z tak zwanym deterministycznym chaosem. Tak jak mówiła Wisława Szymborska: “wolę piekło chaosu od piekła porządku”, tak pisała nasza słynna noblistka. Otóż podczas analizy danych hiszpańskich, bo o to mnie poproszono, ja doszedłem do następujących wniosków: tutaj mamy dane podstawne, czyli kiedy pacjent nie używa telefonu SIN (rubryka w tabelce) , czyli bez urządzeń NPD a CON to kiedy pacjent używa urządzenia chroniącego niby przed niekorzystnym oddziaływaniem telefonu. Proszę państwa jak widać to nie są wnioski, które by nas doprowadziły do konkluzji, że istnieje jakakolwiek różnica. 1 na 6 to znaczy u 5-ciu z 6-ciu pacjentów ochotników nie było, żadnej różnicy u jednej coś się pojawiło, jakaś zmiana – o dla tej osoby (jeden z wykresów na ekranie) – jeżeli bez zabezpieczenia to coś się dzieje prawda w zapisie EEG. Mnie się wydaje, że ta osoba była być może osobą cierpiącą na elektrowrażliwość elektromagnetyczną. Natomiast gdy przesłałem te wyniki analizy fraktalnej kolegom z Hiszpanii i przedstawiłem im moje wyniki, niestety już się nie odezwali.

A zatem jakie płyną z tego wnioski? Otóż metody i interpretacje wyników, które stosujemy oczywiście zależą od tego kto finansuje dane badanie. Ich badania finansowali jak się okazało producenci tych urządzeń mających neutralizować niekorzystny wpływ pól elektromagnetycznych a zatem bardzo ważne jest to by badania finansowano ze środków publicznych, bez wpływu grup producenckich.

Omówiłem stosowane przeze mnie metody. Analiza fraktalna, którą można zastosować także przy analizie porównawczej jaka często wykorzystywana jest przy homologacji, certyfikacji rozmaitych urządzeń gadżetów a z drugiej strony by dokonywać badań przesiewowych indywidualnych użytkowników i by móc stwierdzić czy ktoś nie cierpi na nadwrażliwość, na działalność pól elektromagnetycznych. A zatem co pragnę by państwo zapamiętali z mojego wystąpienia? Pytanie czy pole elektromagnetyczne oznacza ryzyko dla ludzkiego życia jest po prostu źle postawionym pytaniem. Właściwe pytanie brzmiało by następująco: czy pole elektromagnetyczne o określonych charakterystycznych parametrach jeżeli chodzi o intensywność, polaryzacje i powtarzalność czołowo (?) , czy tego typu pole elektromagnetyczne może być ryzykowne dla życia ludzkiego np. takie pole, które generują rozmaite, które generują rozmaite rodzaje telefonów komórkowych. A po drugie należało by sobie odpowiedzieć na pytanie. Dla kogo tego typu pole elektromagnetyczne może być ryzykowne, czyli jakiego typu organizm może być temu ryzyku poddawany. Prawdopodobnie około 15% populacji to są osoby z nadwrażliwością elektromagnetyczną. I teraz jeśli zadaliby mi państwo pytanie czy bardziej przebadałem zagadnienie, niestety nie udało mi się tego dokonać. Czy ja bym się chętnie takim badaniem zajął – z wielką chęcią, naturalnie i to takie duże jest ze znaczkiem dolara. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.

Kraków Bielany – walka z operatorami telefonii komórkowej

źródło: Film pt.: “Gliwice – na każdym osiedlu będzie mnóstwo anten. Posłuchaj, jak działają te fale! UDOSTĘPNIJ na FB!” ( https://youtu.be/Ii93OWh-DLg )

– Bielany, ekskluzywna dzielnica Krakowa. Jestem tutaj z panią, która zamieszkuje tą piękną okolice od jakiegoś czasu ale wolę jej jako mieszkance już teraz oddać głos. Może ona nam powie co tutaj miało miejsce w tej pięknej okolicy.
– No teraz możemy już tutaj mieszkać bezpiecznie od roku czasu. Wróciliśmy do swoich domów. Bo niestety był taki rok gdzie nie mogliśmy tutaj w ogóle mieszkać, musieliśmy się stąd wyprowadzić a dlatego, że na Bielanach nastąpiła koncentracja wszystkich trzech operatorów telefonii komórkowej w jednym miejscu. Było to tak na prawdę 6 masztów , siódmy nie został uruchomiony. Po uruchomieniu wszystkich masztów większość mieszkańców zaczęła bardzo źle się czuć. Oczywiście nam wmawiano, że to jest na tle nerwowym, emocjonalnym bo nie możemy patrzeć na te maszty natomiast, co ciekawe, bardzo duża grupa małych dzieci to były kilkuletnie dzięki którym trudno wmówić, że… one raczej nie mogły sobie wmówić, że się źle czują czy je główka boli. Dzieci nam w ogóle nie spały w nocy lunatykowały biły głową o ścianę nie mogłyśmy sobie jako matki z nimi poradzić, wymiotowały, nie mogły się bawić na swoich podwórkach. W szkole leciała dzieciom krew z nosa, miały bóle głowy, kołatania serca. Nasi lekarze na początku załamywali ręce. Co ciekawe – te objawy dzieciom mijały jak stąd wyjeżdżały, to było bardzo charakterystyczne. W końcu stwierdziliśmy tych przypadków zachorowań było na tyle dużo i to już było wśród młodych ludzi – typowe choroby nowotworowe popromienne czyli białaczka, chłoniak, problemy z uszami, problemy ze skórą, notoryczne nadciśnienie. Co ciekawe zaćma, co się potem okazało to jest typowa choroba popromienna , zaćma u młodych ludzi. Skojarzyliśmy to wszystko, że to jednak może być od anten telefonii komórkowej. Poprosiliśmy wtedy po raz pierwszy instytucje do tego powołane, żeby zmierzyły tu promieniowanie. Promieniowanie było wysokie ale zawsze nam powtarzano, że mieści się w polskiej normie.
– Jakiego rzędu to były wartości?
– Jeśli odnosimy się do norm biologicznych, że norma biologiczna to jest powiedzmy 10 μW do 100 μW no to u nas było 60000 μW , 90000 μW. 90000 μW to jest zmierzone przez jednego z operatorów więc były też przypuszczenia ponieważ stacja, która pracuje ciągle i jest różnie obciążana, że mogło dochodzić do przekroczeń u nas nawet tej polskiej normy więc zechcieliśmy coś z tym zrobić. Wiadomo każdy z nas ma telefon komórkowy i używa, stara się kontaktować przez niego, ograniczać jak najbardziej to korzystanie ale stwierdziliśmy będąc wszyscy osobami młodymi i pro technologii, że nie chodzi o to żeby te maszty zniknęły tylko żeby je przenieść w bezpieczne miejsce. Na Bielanach są wzgórza gdzie można by było spokojnie wybudować maszt na przykład w okolicach cmentarza gdzie zmarłym nie zaszkodzi a w okolicach cmentarza i tak jest zakaz zabudowy. Więc poprosiliśmy ponieważ operatorzy z nami nie rozmawiali poprosiliśmy o współpracę Wojewodę Małopolski ówczesnego , ponieważ on miał takie możliwości również w ochronie środowiska żeby tą procedurę przyspieszyć. Jak najbardziej się podjął mediacji. Na nasze wezwania operatorzy nie odpowiedzieli natomiast na jego już musieli i na tak zwany okrągły bielański stół przyjechali wszyscy trzej dyrektorzy: Polkomtelu, T-mobile i Orange. Przyjechał nadzór budowlany, bo już były wstępne decyzje o rozbiórce – w pierwszej instancji – tych masztów, bo okazało się, że stoją nielegalnie. Byli prawnicy urzędu wojewódzkiego no i na tym spotkaniu Wojewoda zapytał się , powiedział jaka jest nasza propozycja, że chcemy wspólny maszt wybudować, że to będą dużo mniejsze koszty. Podaliśmy kilka lokalizacji no i wojewoda zapytał się operatorów co oni na to i jednomyślnie jeden za drugim powiedzieli, że oni nie są zainteresowani takim rozwiązaniem, że oni będą bronić tej lokalizacji.Ich to nie interesuje, dla nich to jest po prostu koszt wybudowanie takiego masztu. No my tutaj chcieliśmy, powiedzieliśmy, że przecież przecież w Unii Europejskiej można dostać dofinansowanie, może to być maszt w kształcie drzewa – maskujący – żeby wlał się w tło Lasku Wolskiego, żeby to nie było go widać. Natomiast oni absolutnie nie zgodzili się na takie rozwiązanie, bo powiedzieli, że nie są w ogóle takim rozwiązaniem zainteresowani. No to wzbudziło ogromne zdenerwowanie u wojewody i u innych instytucji ponieważ wszyscy wychodzili im z propozycją na przeciw. Tak, po tym wydarzeniu nie zostało nam nic innego jak iść tą drogą administracyjną. Mieliśmy już decyzję o rozbiórce tych anten w pierwszej instancji w Powiatowym Nadzorze Budowlanym. Operatorzy oczywiście się odwołali. Te anteny nadal działały. Do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, tam też mieliśmy decyzję o rozbiórce te anteny nadal działały. Do tego doszło, że nasze dzieci się tak źle czuły, że część z nas wyprowadziło się ze swoich domów na co mamy potwierdzenie, bo na przykład u mnie nie korzystałam wtedy z wody , nie korzystałam z prądu, część mieszkańców się przeprowadziło do swoich rodziców. Taka sytuacja trwała prawie rok w międzyczasie Wojewoda próbował nam pomóc ponieważ jest taki przepis, że nie wolno dostarczać prądu do samowoli budowlanej, wezwaliśmy dostawcę prądu o natychmiastowe odłączenie prądu. My wezwaliśmy, dostawca prądu na to “miał w głębokim poważaniu”, wezwał Wojewoda, też “miał w głębokim poważaniu”, więc Wojewoda napisał do Urzędu Ochrony Konsumentów – też napisali, że nic nie mogą zrobić. Wojewoda założył sprawę , tak naprawdę nadal ona biegnie , napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich , tam sprawa się cały czas toczy. Niestety operatorzy nadal trwali w tym czynie no czy nie zabroniono, bo była to działająca stacja, działająca samowola budowlana. Operatorzy odwołali się następnie od decyzji Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tam też wygraliśmy wszystkie 3 rozprawy . Co ciekawe, stacje nadal działały. Operatorzy przyjechali i je rozbudowali. No to było po prostu ponad nasze siły. W międzyczasie jak trwały sprawy administracyjne zgłosiliśmy to wszystko do prokuratury podając całą dokumentację medyczną, ponieważ my od jakiegoś czasu gromadziliśmy całą dokumentację fotograficzną, filmową, medyczną, współpracowaliśmy z lekarzami i po wygranych sprawach administracyjnych pani prokurator jednak uznała, że materiał jest na tyle silny, że należy wszcząć śledztwo z artykułu o narażenie życia i zdrowia mieszkańców nie z artykułu o samowoli budowlanej ja zostałam wezwana na Policję do złożenia zeznań. Jadąc na Policję, składając zeznania mieszkańcy zadzwonili do mnie, że przyjechał operator i demontuje maszty. Śmialiśmy się z panią Policjantką, że posiedzę tam dłużej to przyjedzie kolejny operator i zdemontuje i faktycznie następnego dnia przyjechał kolejny operator – zdemontował – tak , że jesienią 2011 roku wszystkie maszty zniknęły. No to dla nas był szok ponieważ no do miesiąca czasu wszystkie dolegliwości u dzieci zniknęły, one spokojnie zaczęły spać , przestały być problemy z brzuszkiem. Co ciekawe tym osobom starszym, które miały ciągle nadciśnienie unormowało się ciśnienie bez lekarstw i to jest duża grupa osób więc nie mówię tego tutaj bezpodstawnie, bo tak jak zawsze powtarzamy mamy pełną dokumentację medyczną, więc ja mówię czysto o faktach tu. Nie mówię tu też o naszych dolegliwościach i to co minęło, bo zawsze nam się zarzuca, że to było jednak sugestie – prawda. Mówię tutaj o grupie małych dzieci, bo one jednak nie używały telefonów komórkowych ani nie paliły papierosów ani nie jadły nie zdrowo. Jeszcze nie zdążyły się innymi rzeczami struć żeby można im było to zarzucić. A teraz czekamy ponieważ operatorzy się odwołali a przed nami jest rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. No zobaczymy jaki będzie finał.
– Na jakiej podstawie oni się odwoływali?
– Oni cały czas twierdzą, że na budowę tych masztów nie muszą mieć pozwolenia na budowę . Natomiast interpretacja sądów jest taka, że absolutnie muszą mieć pozwolenie na budowę ponieważ dlaczego jakaś grupa inwestorów czy przedsiębiorców czy obywateli ma być wyłączona z prawa. Jest to w ogóle nie zgodne z Konstytucją, prawo obowiązuje wszystkich. Stacja bazowa jest budowlą w dodatku oddziaływającą na otoczenie i nie może być, pozostać, poza kontrolą organów państwa a na jej budowę jej ma tylko i wyłącznie wpływ operator. Czyli to co operator telefonii komórkowej postawi , to co puści – jaką emisję puści. No sąd absolutnie się do tego nie przychylił powołując się o przepisy polskie ale również o przepisu unijne.
– Co pani radziłaby, sugerowała mieszkańcom innych miejsc w których powstają maszty telefonii komórkowej niezgodnie z ich życzeniem czy wolą. Co mogliby w pierwszym że tak powiem rzucie spraw zrobić żeby zatrzymać tą ingerencję w ich zdrowie i prywatność.
– Na pewno od razu sprawdzić czy w Urzędzie Architektury , czy w danym miejscu , czy zgłosić od razu do nadzoru budowlanego czy taka budowla ma pozwolenie na budowę. Jeśli nawet ma to jako najbliżsi sąsiedzi, którzy mają interes prawny – bo to nie jest tak, że nie mogą być stroną w sprawie.,Sąd Najwyższy wielokrotnie przyznawał rację obywatelom, że mają interes prawny – więc mogą mieć wgląd w takie pozwolenie na budowę. Sprawdzić całą dokumentację techniczną, bo najczęściej jest tak, że to co jest w rzeczywistości nijak się ma do tego co jest na papierze. Najczęściej sygnał jest dużo silniejszy a anteny są zupełnie inne montowane niż w pozwoleniu na budowę. Sprawdzić całą dokumentację techniczną i wtedy ewentualnie podważać. Jeśli nie ma pozwolenia na budowę no to tym bardziej no to to jest już wbrew jakimkolwiek przepisom.
– Czy jest jeszcze co Pani zechciałaby powiedzieć naszym widzom, słuchaczom.
– Na pewno to, żeby działać solidarnie i żeby jeden drugiego wsparł dlatego, że nigdy nie wiadomo. Teraz jest maszt stawiany tutaj, za chwilę może być u sąsiada. A naprawdę są miejsca tak jak wielokrotnie podnosiliśmy taką inwestycję w porozumieniu z mieszkańcami , bo zawsze się zarzuca, że każdy używa telefonu. Proszę bardzo ale stawiajmy te maszty w miejscach bezpiecznych tak jak jest to w niektórych krajach a nie w środku w centrum zabudowy jeszcze nie daj Boże na domku jednorodzinnym którym wysokość masztu jest na wysokości innych domów. Jeszcze jedno na końcu. Bardzo ważna rzecz, która u nas się wyszła przy okazji pomiarów, które dokonywał SANEPID – to były niezależne pomiary. Nigdy nie jest tak, że osoba która ma na swoim dachu masz jest bezpieczna dlatego, że w ścisłej zabudowie następują odbicia fal, to już jest czysta fizyka i wracają do osoby która ma na swoim dachu anteny. I faktycznie u nas pomiary tak wykazały, że u osoby u której były te maszty było silne promieniowanie ponieważ się odbijało od naszych blaszanych dachów. Co ciekawe operator zawsze tej osobie mierząc – nie wiem jak mierzył – pokazywał, że jest u niej zero. Więc operatorzy wprowadzają te osoby w błąd. Więc uczulała bym na to barzo ponieważ my też nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy jak promieniowanie potrafi się w zabudowie odbijać i odbijać zupełnie niekontrolowanie.
– Dziękuję serdecznie za podzielenie się doświadczeniami i już nasza wszystkich z nas w tym głowa, by nam i naszym dzieciom, żyło się lepiej i zdrowiej. Dziękuję jeszcze raz
– Dziękuję.

5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose (cz.2)

film: https://youtu.be/mElVn08aZQk?t=789 od 13m 10s
kanał niezaleznatelewizja: https://www.youtube.com/channel/UCqCGGi7HtqbaTh5iLSwXjCw

J.R. Więc mówisz, że jest to narzędzie militarne jest to broń. Nie da się tego zestawić ze zdrowym, stylem życia. To co mówisz o drzewach to jest bardzo alarmujące. Przypomniał mi się cytat z Einsteina powiedział, że jak stracimy populację pszczół, planeta będzie miała bardzo poważne problemy. Ja widzę tutaj korelację pomiędzy tym co mówisz a na temat insektów.
B.T. Dwa razy przedstawiałem na festiwalu, który tutaj lokalnie się odbywa Glastonbury, dwa razy przedstawiłem wykład na temat środowiska. Jeden z nich dotyczył tego co już wspomniałem a drugi dotyczył pszczół. Mój wykład na temat pszczół jest na pendrive, który możecie sobie przekopiować. Jest to dobrze udokumentowane i zrozumiane, że pszczoły umierają z powodu promieniowania mikrofalowego. Słyszeliśmy o wpływie pestycydów na pszczoły ale ie słyszeliśmy o wpływie mikrofalowania na pszczoły. Dodatkowa informacja na temat drzew to to, że słyszeliśmy ostatnio, że w Anglii gdzie się próbuje wprowadzić pierwsze eksperymentalne zastosowania 5G na lampach ulicznych w Gateshead, Bournemouth (???) . Tam usuwa się drzewa z okolic gdzie są wieże ponieważ one mogą zakłócać sygnał.
B.T. Tak zgadza się są również badania, które pokazują, że owady opuszczają te obszary nie tylko pszczoły. Mówię o stawonogach mówię o pigmencie kryptochrom, który stawonogi wykorzystują do nawigacji do orientacji w terenie. Wszystkie te owady są ogólnie odpowiedzialne za zapylanie 80% pożywienia na ziemi a my je po prostu wyniszczamy.
J.R. Te informacje są tak ekstremalne, głębokie i bardzo ważne. Mam nadzieję, że osoby, które słuchają i oglądają tego nagrania zrobią to co najmniej dwukrotnie żeby były w stanie zrozumieć naprawdę poziom znaczenia, poziom tego jak bardzo ważne są rzeczy które omawiasz. Rozumiem, że 5G funkcjonuje na frekwencjach, na częstotliwościach milimetrowych. Czy 5G może być wykorzystywane dokładnie do namierzania i szkodzenia precyzyjnie namierzanym osobom, budynkom. Czy można wykorzystywać broń 5G jako broń elektronową przeciwko populacji ?
B.T. Tak można ale nie trzeba bo i tak ten efekt zostanie uzyskany. Problem leży tylko w tym, że cała żyjąca, żywa materia, każda komórka w każdym żyjącym stworzeniu na planecie wytwarza swoje małe fale wokół siebie. Trudno jest to zrozumieć ludziom ale każda komórka w naszym ciele jest w stanie porozumiewać się z każdą inną komórką w ciele. Całe ciało jest jednym miejscem wielkiego gadania i elementy się w nim porozumiewają przez cały czas. U osoby dorosłej występuje około 10,5 tysiąca struktur biologicznych, które się ze sobą porozumiewają. Wytwarzamy pole, czy pola dookoła swojego ciała. Są osoby, które twierdzą, że są w stanie widzieć takie pole ja wierzę, że są w stanie i jeżeli ktoś chce zobaczyć, przekonać się jakie jest to pole jest to bardzo łatwe. Wszystkie żywe organizmy to mają wystarczy wziąć dwa jajka położyć na błyszczącej powierzchni i zetknąć je końcami. Jeżeli wtedy kiedy się dotykają trzeba jedno odwrócić i zobaczycie, że się odpychają, bo pola albo się przyciągają albo odpychają i każdy żywy element ma takie pole. Mikrofale przyjdą i zakłócą to pole to jest jedno działanie mikrofal. Drugie, drugi efekt, to z czym ja miałem do czynienia w czasie zimnej wojny to były częstotliwości pulsacji . Istnieją zegary w naszym ciele. Ogólnie są one kontrolowane przez podwzgórze. Są zegary które monitorują różne części ciała i regulują hormony i różne inne rzeczy. Mamy również struktury, które są drobnymi cząsteczkami, które drgają. Kiedy dostają się do nich mikrofale częstotliwości pulsu mogą zmienić funkcjonowanie tych zegarów i mogą zmienić poziom hormonów i innych parametrów w ciele – słowo na to to jest rezonans – mogą spowodować rezonans czyli drgania własne w innych częściach ciała. Istnieją drgania własne cyklotronowe i okołodobowe. Można nimi manipulować ich wielkością. Kiedy organ, narząd na przykład serce rośnie, kiedy urośnie do konkretnego rozmiaru. Spotka jakby dorośnie do pewnych fal. I to tak jak ma się krążek, który się kręci i się go popycha tak jak spinner albo jak ktoś się huśta na huśtawce i nogami reguluje to żeby się dalej huśtać. Fale mikrofalowe mogą to zrobić zegarom biologicznym i narządom wewnętrznym spowodować ich nieprawidłowe funkcjonowanie i brak równowagi. Można powiększać i pomniejszać te parametry w miarę jak komórka, organ zmienia swoją wielkość. Wiemy dzisiaj, że kobiety mają 13 okołodobowych częstotliwości innych niż mężczyźni więc może się zdarzyć tak, że kobieta siedzi w pokoju i mówi mam jakieś wrażenia dziwne słuchowe jakieś głosy mówią albo moje serce bije nieregularnie coś jest nie w porządku a mężczyzna może powiedzieć nie wygłupiaj się idź do lekarza ale naprawdę ona może wychwytywać te częstotliwości albo dziecko. A najbardziej wrażliwą istotą jest embrion, jest płód w czasie pierwszych 8 tygodni ciąży, jest wtedy bardzo wrażliwy. Kiedy rozmawiałem z szpiegami w czasie zimnej wojny, w trakcie tego czasu kiedy się tym zajmowałem sporządziłem listę 30 prawdopodobnie 40 częstotliwości, które wtedy były znane i wykorzystywane w czasie zimnej wojny głównie przez Sowietów i Amerykanów chociaż my również to robiliśmy po to żeby spowodować raka, choroby neurologiczne, doprowadzić ludzi do popełnienia samobójstwa, spowodować raka piersi – różne rzeczy. Miałem listę 30 czy 40 częstotliwości pulsacji, które spisywałem z rozmów ze szpiegami, które powodowały 50-60 neurologicznych i fizjologicznych chorób śmiertelnych. Wiele osób opublikowało badania na ten temat, ja publikowałem na temat częstotliwości pulsacji. Obecnie wydaje mi się, że na takiej liście jest 750 częstotliwości pulsacji a 5G znacznie zwiększy ich liczbę. Ale nie chodzi o to, że jest 750 różnych jednostek, to jest 750 do 750 silnia. To oznacza, że można mieć efekty choroby numer 1 razy efekty choroby numer 2 numer 3 aż do 750 choroby. Niektóre osoby które są wrażliwe na elektromagnetyczne pola odczują to natychmiast. Ich objawy są dokładnie takie same jak zatrucie ołowiem albo arszenikiem, człowiek naprawdę chce się tylko położyć i umrzeć to wszystko człowiek nie ma energii żeby się poruszyć. Możliwe jest zmienienie ludzkiej struktury neurologicznej i doprowadzenie ludzi do samobójstwa. I tak się dzieje wszystko zależy od tego jakiej częstotliwości pulsacji używają. Wokół tych nadajników ludzie popełniają samobójstwa na skalę masową na przykład albo występuje 8 różnych nowotworów dookoła innego nadajnika, wiele różnych objawów które wszystkie są dobrze znane i przewidywalne natomiast dla przemysłu z różnych powodów ten przemysł jest w tej chwili wart 17 kwintylionów dolarów i im się opłaca stracić by zyskać tyle pieniędzy nawet kosztem śmierci 60% ludzkości. Widziałem dokumenty przedstawicieli przemysłu w których było napisane, że ludzie naprawdę muszą być okłamani – chociaż tam były troszeczkę inne słowa użyte. Wybieramy poziom bezpieczeństwo, którego nie da się zakwestionować w sądzie jak ludzie będą umierać i cytuje: „jest to po to żeby ochronić wynik biznesowy, czyli zysk”. Uszkodzenia płodów poronienia, problemy, wszelkiego rodzaju choroby to już się dzieje. Mam dokumenty które są nadal tajne, które mówią , że wszystko jest po to żeby ochronić biznes żeby ochronić ten przemysł.

Zagrożenia ze strony mikrofal – Dr Jerzy Gremba o wieżach śmierci.

Film: “Zagrożenia ze strony mikrofal – Dr Jerzy Gremba o wieżach śmierci.” – https://youtu.be/PKlKO-ge2Xw
dr Jerzy Gremba, Prezes Instytutu Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clarka Maxwella, Kraków
Opublikowany 17 lut 2018
Realizacja Marek Podlecki
sreona: www.monitor-polski.pl
kanał na YouTube.com: monitorpolski
nieprofitowe powielanie i dystrybucja dozwolona

cyt.: “Techniki modulacji impulsowej mają częstotliwości, które są częstotliwościami charakterystycznymi również dla funkcjonowania organizmu na przykład dla fal mózgowych.” … “Są osoby wrażliwe, mówimy elektrowrażliwe, electrohypersensitivity mówimy po angielsku, określane w ten sposób, które mają bezpośrednie wrażenia fizykalne na swoim ciele odczuwalne właśnie w ten sposób jak to pan przedstawia. Może to być silny szum, może to być właśnie coś w rodzaju gwizdu. (…) to nie ma nic wspólnego z chorobą psychiczną , to jest pewnego rodzaju cecha fizyczna organizmu, czy fizyczno-biologiczna organizmu, która daje taką wrażliwość a nie inną, osobnicza cecha.”
cyt.: “Do przygotowanej mega ustawy o wspieraniu usług telekomunikacyjnych (tak ona się nazywa) z którą to mega ustawą jest powiązane szereg innych ministerialnych rozporządzeń tworzono błyskawicznie coś w rodzaju takiego nazwijmy to komponentu do poprzedniej mega ustawy, żeby przede wszystkim operatorzy telefonii komórkowej mieli wolną rękę w budowaniu stacji gdzie chcą, jak chcą i mniej więcej bez kontroli społecznej i środowiskowej. Taka jest po prostu tendencja. Na razie mamy tego typu doświadczenia, że – mam przed sobą nawet fragmenty tego projektu ustawy, która mówi jednoznacznie, że praktycznie rzecz biorąc właściciel nieruchomości nie będzie mógł odmówić operatorowi budowy stacji na jego nieruchomości. Mało tego operator w myśl tego projektu nie będzie opłacał podatków od ponieważ podatek jest przypisany do nieruchomości a ponieważ jest to uznane w nowej ustawie jako instalacja (…)
nawet na rzecz tego przedsięwzięcia wymyślono nowe definicje stacji bazowej jako obiektu niebudowlanego. (…) w prawie budowlanym stoi, że wieża jest to jednoznacznie obiekt budowlany ale jeżeli anteny założy się na niewielkich masztach do 3 metrów od powierzchni dachu czy dowolnego domu to już jest instalacja, takie triki się robi” (…)
“Promieniowanie PEM jest od dawna rozpoznane. Polska jeszcze w sytuacji lat 60-70 była pionierem na świecie wspólnie oczywiście z naukowcami rosyjskimi ówczesnymi sowieckimi. Można powiedzieć generowała szereg badań. Głównie to było dla celów wojskowych ponieważ Rosjanie mieli tutaj największe osiągnięcia w związku z tym ta transpozycja wiedzy była z obszaru rosyjskiego na nasz teren. To do tej pory amerykańskie instytucje naukowe powołują się na te osiągnięcia, tak to jest, ale zostały zneutralizowane już po przez normy narzucone przez korporacje i zdominowane przez taką FCC jak FDA powiedzmy działającą odnośnie żywności czy tam powiedzmy innych norm ( … )
FCC to jest organizacja, która zajmuje się komunikacją elektroniczną czyli tego typu i przyjęli zupełnie inny system można powiedzieć oceny oddziaływania na organizmy żywe i nie tylko żywe bo i również na środowisko otaczające, bo mamy tutaj mnóstwo innych przykładów, które mają duży wpływ.”
“Mamy już doświadczenia tego rodzaju, że byliśmy osobiście taka czteroosobową grupą naukowców z Krakowa u wicepremiera, który jest jednocześnie ministrem nauki, wicepremiera Gowina , bo okazuje się, że jego pani minister powołana na stanowisko cyfryzacji , z jego inicjatywy to się stało , więc przekazał wszystkie te dane i w tej chwili jest tam z tego co wiemy bardzo mocna tam jakaś dyskusja co z tym fantem zrobić
bo praktycznie rzecz biorąc oni w dużej mierze zostali wprowadzeni w błąd przez lobbystów telekomunikacyjnych , jak to, tak to w każdej sytuacji telekomunikacyjnej wygląda. No i teraz mamy z kolei mamy taki jeszcze jeden element do rozpatrzenia w środę czyli dziewiątego będziemy po prostu uczestnikami komisji połączonej sejmowej , komisji środowiska , pana ministra Szyszki i właśnie ministra cyfryzacji i będzie próba odbioru raportu NIK-u , który nie pozostawił suchej nitki systemowi funkcjonowania stacji bazowych na terenie Polski i konieczności , bezwzględnej konieczności naprawy tego systemu Będzie próba odbioru tego no i przy okazji będzie dyskutowany ten projekt nowej ustawy. To tak informacyjnie chciałem państwu przekazać. Dziękuję bardzo. ” (…)
” Przewidujemy, że skutek naszych działań może być na etapie obecnym taki, że praktycznie rzecz biorąc ustawa przejdzie w takiej formie jak zaplanowali. Ale to nie znaczy, że my się poddamy i będziemy żądać nowelizacji. ” (…) “Przypuszczamy, że przejdzie, bo dowiedzieliśmy się jak to było procedowane i w jaki sposób torpedowane wszystkie działania wcześniejsze. Nas zaskoczyło, że jednak banko są powiedzmy gdzieś tam, że markety itd. ale operatorzy telefonii komórkowej są gloryfikowani.”